Your Cart

Tiêu chuẩn quy chuẩn

STT

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

NỘI DUNG

1

QCVN 01-MT : 2015/BTNMT

31/3/2015

Quy chuẩn về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên

2

QCVN 02 : 2008/BTNMT

18/7/2008

Quy chuẩn về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

3

QCVN 03-MT:2015/BTNMT

21/12/2015

Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất

4

QCVN 04 : 2008/BTNMT

2008

Quy chuẩn về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất

5

QCVN 05 : 2013/BTNMT

25/10/2013

Quy chuẩn về chất lượng không khí xung quanh

6

QCVN 06 : 2009/BTNMT

2009

Quy chuẩn về một số chất độc hại trong không khí xung quanh

7

QCVN 07: 2009/BTNMT

2009

Quy chuẩn về ngưỡng chất thải nguy hại

8

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

21/12/2015

Quy chuẩn về chất lượng nước mặt

9

QCVN 09-MT:2015/BTNMT

21/122015

Quy chuẩn về chất lượng nước ngầm

10

QCVN 10-MT:2015/BTNMT

21/12/2015

Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển

11

QCVN 11 - MT :2015/BTNMT

31/12/2015

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản

12

QCVN 12 - MT : 2015/BTNMT

31/3/2015

Quy chuẩn về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

13

QCVN 13 - MT : 2015/BTNMT

31/3/2015

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

14

QCVN 14 : 2008/BTNMT

2008

Quy chuẩn về nước thải sinh hoạt

15

QCVN 15 : 2008/BTNMT

31/12/2008

Quy chuẩn về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất

16

QCVN 19 : 2009/BTNMT

16/1/2009

Quy chuẩn về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ

17

QCVN 20 : 2009/BTNMT

16/11/2009

Quy chuẩn về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

18

QCVN 21 : 2009/BTNMT

16/11/2009

Quy chuẩn về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học

19

QCVN 22 : 2009/BTNMT

16/11/2009

Quy chuẩn về khí thải công nghiệp nhiệt điện

20

QCVN 23 : 2009/BTNMT

16/11/2009

Quy chuẩn về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng

21

QCVN 25 : 2009/BTNMT

16/11/2009

Quy chuẩn về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

22

QCVN 26 : 2010/BTNMT

16/12/2010

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

23

QCVN 27 : 2010/BTNMT

16/12/2010

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

24

QCVN 28 : 2010/BTNMT

16/12/2010

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế

25

QCVN 29 : 2010/BTNMT

16/12/2010

Quy chuẩn về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

26

QCVN 30 : 2010/BTNMT

28/12/2010

Quy chuẩn về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp

27

QCVN 31 : 2010/BTNMT

29/12/2010

Quy chuẩn về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu

28

QCVN 32 : 2010/BTNMT

29/10/2010

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu

29

QCVN 33 : 2010/BTNMT

29/12/2010

Quy chuẩn về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu

30

QCVN 34 : 2010/BTNMT

29/12/2010

Quy chuẩn về khí thải công nghiệp, lọc hóa dầu đối với bụi và các chất vô cơ

31

QCVN 35 : 2010/BTNMT

29/12/2010

Quy chuẩn về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển

32

QCVN 36 : 2010/BTNMT

29/12/2010

Quy chuẩn về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển

33

QCVN 39 : 2011/BTNMT

12/12/2011

Quy chuẩn về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu

34

QCVN 40 : 2011/BTNMT

28/12/2011

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

35

QCVN 41 : 2011/BTNMT

26/12/2011

Quy chuẩn về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng

36

QCVN 43 : 2012/BTNMT

12/10/2012

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích

37

QCVN 50 : 2013/BTNMT

25/10/2013

Quy chuẩn về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải quá trình xử lý nước

38

QCVN 60-MT:2015/BTNMT

31/12/2015

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

39

QCVN 62-MT:2016/BTNMT

29/4/2016

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

40

QCVN 01:2009/BYT

17/6/2009

Quy chuẩn về chất lượng nước ăn uống

41

3733/2002/QĐ-BYT

10/10/2002

Quyết định 3733 Bộ Y Tế