Your Cart

Tư liệu

18 Aug Luật Bảo vệ Môi trường
0 181
LUẬTBẢO VỆ MÔI TRƯỜNGCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật bảo vệ môi trường.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về hoạt đ..
18 Aug Luật tài nguyên nước
admin 0 145
LUẬTTÀI NGUYÊN NƯỚC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật tài nguyên nước.CHƯƠNG..
18 Aug Quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
admin 0 151
NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNGCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Luật..
18 Aug Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
admin 0 144
NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;Theo đề nghị củ..
14 Aug Quy chuẩn về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
0 215
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ1. QUY ĐỊNH CHUNG1.1. Phạm vi điều chỉnhQuy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép các chất hữu cơ trong khí thải công..
14 Aug Quy chuẩn về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ
0 212
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIAVỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ 1. QUY ĐỊNH CHUNG1.1. Phạm vi điều chỉnhQuy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong ..
14 Aug Quy chuẩn về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất
0
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIAVỀ DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG ĐẤT 1. QUY ĐỊNH CHUNG1.1. Phạm vi điều chỉnhQuy chuẩn này quy định giới hạn tối đa cho phép của dư lượng một số hóa chất bảo vệ th..
14 Aug Quy chuẩn về nước thải sinh hoạt
0 194
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIAVỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠTNational technical regulation on domestic wastewater 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnhQuy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các th..
14 Aug Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm
0 222
QCVN 13-MT : 2015/BTNMTQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘMNational technical regulation on the effluent of textile industry Lời nói đầuQCVN 13-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo ..
13 Aug Quy chuẩn về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
0 178
THÔNG TƯBAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNGCăn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Nghị định ..
13 Aug Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản
0
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢNNational technical regulation on the effluent ofaquatic productsProcessing industry QCVN 11 -MT :2015/BTNMTLời nói đầuQCVN 11 -MT:2015/BTNMT d..
11 Aug Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản
0 243
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢNNational technical regulation on the effluent ofaquatic productsProcessing industry QCVN 11 -MT :2015/BTNMTLời nói đầuQCVN 11 -MT:2015/BTNMT d..
Showing 1 to 12 of 23 (2 Pages)